Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Leveransbestämmelser Leveransbestämmelser är tillämpliga och anses accepterade av köparen vid order lagda hos CTWO Products AB.

Orderbekräftelse Orderbekräftelse skickas från CTWO digitalt. Det är köparens ansvar att inom tre (3) arbetsdagar kontrollera riktigheten i orderbekräftelsen och att inom denna period skriftligen meddela CTWO avvikelser. CTWO reserverar sig från felskrivningar och force majeure.

Leveransvillkor Leveranstiden gäller från den dag korrekturet är godkänt. Korrekturet skall godkännas senast fem (5) arbetsdagar efter att detta skickats. Leveranser sker ex work vårt lager i Malmö. Transportförsäkring ingår inte. Leverans till fler än en mottagare debiteras 50:-/försändelse. Samtliga produkter med tryck eller gravyr (firmabundna/relaterade) tillverkas specifikt för kunds räkning. Detta innebär att ordern alltid är bindande och att returer inte godkänns.

Returer Prover krediteras ej. Returnerade varor skall vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade. På retur, som ej beror på felleverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet. Dock lägst 50:- om retur sker inom 2 månader från fakturadatum. Senare returer än 2 månader efter fakturadatum krediteras ej.

Produktionsunderlag Kund ansvarar helt för att insända filer/material är riktiga. Order förutsätter reprodugligt original. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma. Ändringar eller justeringar debiteras med 395:- per påbörjad timme.

Annullering Om en kund önskar annullera en lagd godkänd order kommer köparen att debiteras för samtliga uppkomna kostnader samt förlorad handelsvinst. Fullt belopp för lagd order debiteras.

Betalningsvillkor Normalt 20 dagar netto om inget annat överenskommits. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Sålda varor förblir CTWO’s egendom tills full betalning erhållits. CTWO förbehåller sig rätten att tre (3) veckor efter ordererkännande debitera denna till 100 %, oavsett var i produktionslinjen ordern befinner sig.

Alla fakturor kreditkontrolleras innan leverans. Om eran rating har ändrats eller kredit limit har sänkt ändras betalningsvillkoren automatisk till att bli förskott oavsett tidigare överenskommelse.

Force majeure Våra offerter är baserade på dagens inköpspriser, valutakurser, transportkostnader/drivmedelstillägg.
I händelse av att världsläget förändras förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande förändringar.

Säljarens Ansvar Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman.

Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha beräknat vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket, att avlämna felfri vara.

För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet från säljarens sida.

Reklamation Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare, skall reklameras inom en vecka och i förekommande fall – innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från tredje part.

Reklameras inte felaktigheter inom fyra månader från varans mottagande, förloras reklamationsrätten.

Vara skall inte i något fall anses felaktig avseende färgavvikelse om färgavvikelsen uteslutande beror på beställd appliceringsteknik (tryck- och brodyrteknik) eller varans material.

© Copyright CTWO Products

×